Ana Sayfa | Site Ağacı |

Kütüphanemiz Hakkında

19. Yüzyılın önemli devlet adamlarından olan Mehmed Emin Vahid Paşa Kütahya’da bulunduğu sıralarda, Kütahya insanının ilim öğrenmedeki gayreti ve buna karşılık kıymetli eserlere ulaşamamalarından doğan sıkıntıları görmesi  ve büyük âlimlerden Abdulbâki Fikri Efendi’nin kemâl ve faziletine hürmetinden dolayı bir kütüphane kurmak istemiştir. 1809-1811 yılları arasında vakfiyesini de el yazması olarak hazırladığı kütüphanenin hafız-ı kütüplüğüne Fikri Abdülbaki ve Mehmet Efendileri getirerek 1812 yılında halkın istifadesine sunmuştur. Kütahya'dan ayrılmasından sonra da bu kütüphaneye eserler göndererek yardımını sürdürmüştür. Kütüphanenin ilk kuruluş yeri Ulu Camiinin son cemaat yerindeki küçük bir oda olup, bu odanın giriş kapısının üstünde halen mevcut olan kütüphanenin manzum kitabesi şöyledir;

Kamus’u İlm-ü irfan sabık-ı reis-i Zişan

Yani Vahid-i devran alemle-i zamane

Misbah-ı din ü devlet mişkat-ı bezm-i re’fet

Dav-ı sirac-ı himmeti bir fazıl-ı yegane

Muhtar-ı akilanın burhan-ı fazılanın

Mirsad-ı vasılanın her tavrı akılane

Kıldı o zat-ı vala daru’l kitab-ı inşa

Koydu fununu şetta lutf etti talibane

Tahir olundu ayn-ı nazmu’l –laal tarih

Cud-u Vahid Efendi yaptı kütüphane

Zaman İçerisinde Kütahya’da bulunan ve kapanan Molla Bey Kütüphanesi ile Mevlevihane'nin el yazmaları da koleksiyona katılmış, Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi Türkiye'nin sayılı Yazma Eser Kütüphanelerinden birisi haline gelmiştir.

Kütüphane daha sonraları Ulu Câmi yanında bulunan Germiyanoğlu II. Yakup Bey tarafından yaptırılan imaret binasına nakledilmiş, 1981 yılında Eski Hükümet Konağının yanındaki binanın 4. katına taşınmıştır. Ancak burada eski eserler kalarak diğer eserler öğretmen evi binasına nakledilmiş, 15.01.2001 tarihinde günümüzdeki hizmet binasına taşınmıştır. 2011 yılında kütüphanenin el yazması olan vakfiyesi ve diğer yazma eserler Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesinden ayrılıp aynı isimle kurulmuş olan Vahid Paşa Yazma Eseler kütüphanesine devredilmiştir.

 Günümüzde Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi 55.000 civarında koleksiyon, 315 çeşit süreli yayın, günlük 2 çeşit ulusal gazete ve 13 çeşit yerel gazete ile Menderes iş hanının 3.  ve 4. katlarında okuyucularına hizmet sunmaktadır. Basılı materyallerin bulunduğu 3. Katta personel odaları, Ödünç-iade bölümü, süreli yayınlar bölümü ve internet erişimi için kullanılan bölüm bulunmakta olup, 4. Katta okuyucular için sessiz bir çalışma salonu oluşturulmuş danışma kaynaklarından bu bölümde faydalanmaları sağlanmıştır.

.